logo Brecor

AVÍS LEGAL PÀGINA WEB


AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil MATERIALS BRECOR, S.L., CIF: B-17369547, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8, Foli 115, Fulla Nº GI11195, Inscripció RR. La finalitat d´ aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L´ usuari garanteix l´ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.brecor.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a MATERIALS BRECOR, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a MATERIALS BRECOR, S.L. o a tercers.

MATERIALS BRECOR, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet de MATERIALS BRECOR, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, MATERIALS BRECOR, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d´ Internet de MATERIALS BRECOR, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d´ Internet de MATERIALS BRECOR, S.L. poden contindre enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de MATERIALS BRECOR, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de MATERIALS BRECOR, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que MATERIALS BRECOR, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de MATERIALS BRECOR, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en CTRA. TORDERA, 79 – 17300 BLANES (GIRONA) o be, enviar un correu electrònic a www.brecor.com

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que MATERIALS BRECOR, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a MATERIALS BRECOR, S.L., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic info@brecor.com, manifestant la seva voluntat.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per MATERIALS BRECOR, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de MATERIALS BRECOR, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s´ informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei. MATERIALS BRECOR, S.L. no confereix a l´ adquirent cap dret d´ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el MATERIALS BRECOR, S.L. tots aquests drets. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.


La propietat intel·lectual s´ estén, a més a més del contingut inclòs a MATERIALS BRECOR, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
MATERIALS BRECOR, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, MATERIALS BRECOR, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, complerta, actualitzada i,en conseqüència , no s´ ha de confiar em ella como si ho fos. MATERIALS BRECOR, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.

MATERIALS BRECOR, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´ usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas MATERIALS BRECOR, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´ aquesta o dels seus virus informàtics, d´ errades operatives o d´ interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línea en l´ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

MATERIALS BRECOR, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´ usuari. MATERIALS BRECOR, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´ intent d´ utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de MATERIALS BRECOR, S.L. com a l´ accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l´ ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´ última vegada que l´ usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l´ usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d´ accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L´ usuari té la opció d´ impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, MATERIALS BRECOR, S.L. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

No s’ autoritza, 1)la presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a MATERIALS BRECOR, S.L. per mitjà de “framing”, 2) l’ inserció d’una imatge difosa en el lloc web en una pàgina que no sigui de MATERIALS BRECOR, S.L. mitjançant “in line Linking”, 3) l’extracció d’ elements del lloc web causant perjudici a MATERIALS BRECOR, S.L., conforme amb les disposicions vigents.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de MATERIALS BRECOR, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d´ explotació i reproducció d´ aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s´ estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de MATERIALS BRECOR, S.L., són propietat exclusiva d´ aquesta, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per MATERIALS BRECOR, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´ Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de MATERIALS BRECOR, S.L. l´ ús que l´ usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´ aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´ aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de MATERIALS BRECOR, S.L.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.


AVISO LEGAL PAGINA WEB


AVISO LEGAL

En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están incorporados en un fichero automatizado responsabilidad de la empresa mercantil MATERIALS BRECOR, S.L., CIF: B-17369547, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 8, Folio 115, Hoja Número GI11195, Inscripción RR. La finalidad de este fichero es gestionar el servicio solicitado.

El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique a través de www.brecor.com y mantendrá actualizada la información que facilite a MATERIALS BRECOR, S.L., de forma que responda en todo momento a su situación real, siendo el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice, así como de los perjuicios que cause por ello a MATERIALS BRECOR, S.L. o a terceros.
MATERIALS BRECOR, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de MATERIALS BRECOR, S.L.

Con los límites establecidos en la ley, MATERIALS BRECOR, S.L. no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. Los contenidos e información de las páginas de Internet de MATERIALS BRECOR, S.L. están elaborados por profesionales debidamente cualificados para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los contenidos e información no vinculan a la susodicha, ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo, pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.

Las páginas de Internet de MATERIALS BRECOR, S.L. pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceros. Por lo tanto, ésta no podrá asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de MATERIALS BRECOR, S.L. o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de MATERIALS BRECOR, S.L.

Asimismo, para acceder a los servicios que MATERIALS BRECOR, S.L. ofrece a través del website, deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de MATERIALS BRECOR, S.L., con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en CTRA. TORDERA, 79 – 17300 BLANES (GIRONA), o bien, enviar un correo electrónico a info@brecor.com

Asimismo, su aceptación al presente Aviso Legal supone la prestación de su consentimiento expreso para que MATERIALS BRECOR, S.L. pueda remitirle comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, en los términos establecidos por la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. En el supuesto de no estar interesado en recibir este tipo de comunicaciones puede dirigirse a MATERIALS BRECOR, S.L., a la dirección anteriormente indicada o al correo electrónico www.brecor.com manifestando su voluntad.


PROPIEDAD INTELECTUAL

Los contenidos suministrados por MATERIALS BRECOR, S.L. están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de MATERIALS BRECOR, S.L. o de las personas físicas o jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o servicio, MATERIALS BRECOR, S.L. no confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose MATERIALS BRECOR, S.L. todos estos derechos. La cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos.

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en MATERIALS BRECOR, S.L., a sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación.

MATERIALS BRECOR, S.L. ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la información contenida sea la correcta, MATERIALS BRECOR, S.L. no puede garantizar que en todo momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa, actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. MATERIALS BRECOR, S.L. declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las páginas de esta web.

MATERIALS BRECOR, S.L. se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la información como de los servicios en ella contenidos.

En ningún caso MATERIALS BRECOR, S.L., sus sucursales y/o centros de trabajo, sus directores y/o apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.

MATERIALS BRECOR, S.L. no se hace responsable de las webs no propias a las que se pueda acceder mediante vínculos o enlaces ("links") o de cualquier contenido puesto a disposición de terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por voluntad y a riesgo y ventura exclusiva del usuario. MATERIALS BRECOR, S.L. no recomienda ni garantiza ninguna de la/s Información/es obtenida/s por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la web de MATERIALS BRECOR, S.L. como al acceder a la información de otras webs desde la misma.

En algunas ocasiones, esta web utiliza "Cookies", es decir, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que permiten obtener la siguiente Información: 1) Fecha y hora de la última vez que el usuario visitó la web; 2) Diseño y contenidos que el usuario escogió en su primera visita a la web; 3) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas y 4) Otras circunstancias análogas. El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, MATERIALS BRECOR, S.L. no se responsabiliza de que la desactivación de las mismas impida el buen funcionamiento de la página web.

No se autoriza 1)la presentación de una página del sitio web en una ventana que no pertenezca a MATERIALS BRECOR, S.L. por medio de “framing”, 2) la inserción de una imagen difundida en el sitio web en una página que no sea de MATERIALS BRECOR, S.L. mediante “in line Linking”, 3)la extracción de elementos del sitio web causando perjuicio a MATERIALS BRECOR, S.L., de conformidad con las disposiciones vigentes.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Esta web es propiedad de MATERIALS BRECOR, S.L. Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la Información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos ("hiperlinks") que se establezcan desde ella a otras páginas web de cualquier sociedad filial y/o dominada de MATERIALS BRECOR, S.L., son propiedad exclusiva de ésta, salvo que expresamente se especifique otra cosa. Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier producto o servicio ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas debidamente registradas por MATERIALS BRECOR, S.L., por sus sociedades filiales y/o dominadas o por terceros. Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y perseguido a través de todos los medio legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o comunitario.

Los derechos de propiedad intelectual y marchas de terceros están destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta página, no siendo responsabilidad de MATERIALS BRECOR, S.L. el uso que el usuario pueda llevar a cabo al respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona.

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de MATERIALS BRECOR, S.L.


LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación e cumplimiento de las mismas. El usuario, por virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.